Kerstboodschap Liemerse sporters 2020

Kerstboodschap Liemerse sporters 2020

De Liemerse Sportprijs bezocht Liemerse Sporters en liet ze meteen hun kerstwens inspreken.